Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

mmacku2
7493 59e0
How does it feel to narrow down all the hopes and dreams to a _single point_?
Reposted fromlevune levune
mmacku2
7547 e257 500
Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome
mmacku2
7558 e22a 500
Reposted fromfungi fungi
mmacku2

Wszelkie chcenie wynika z potrzeby, czyli z braku, czyli z cierpienia.

Kres kładzie mu spełnienie, lecz w stosunku do jednego spełnionego życzenia co najmniej dziesięć pozostaje niespełnionych; dalej żądza trwa długo, wymagania idą w nieskończoność, natomiast spełnienie trwa krótko i jest skąpo odmierzone. (...) Trwałego, nie przemijającego już zaspokojenia nie może dać osiągnięcie żadnego przedmiotu naszych pragnień, przypomina ono zawsze tylko jałmużnę rzuconą żebrakowi, która pozwala mu pędzić nędzne życie, by przedłużyć na jutro mękę.

Dlatego póki świadomość naszą przepełnia wola, póki zdani jesteśmy na napór życzeń w nieustannym towarzystwie nadziei i obawy, póki jesteśmy podmiotami woli, nie znajdziemy nigdy trwałego szczęścia ani spokoju.

Czy gonimy, czy uciekamy, czy boimy się nieszczęścia lub dążymy do rozkoszy jest w istocie bez różnicy: troska o nieustanne wymagania woli, obojętne, w jakiej postaci, nieustannie wypełnia i wprawia w ruch świadomość (…)

Kiedy jednak powód zewnętrzny lub nastrój wewnętrzny wydobywają nas nagle z bezkresnego nurtu pragnień i odrywają poznanie od niewolniczego służenia woli, kiedy uwagi nie przykuwają już motywy naszych pragnień, lecz rzeczy rozpatrywane są niezależnie od ich stosunku do woli, czyli bezinteresownie, nie subiektywnie, lecz czysto obiektywnie, z całkowitym im oddaniem, o ile są tylko przedstawieniami, a nie motywami, wtedy spokój, zawsze poszukiwany, lecz nie osiągalny nigdy pierwszą drogą, drogą pragnień, naraz pojawia się sam i jest nam bez reszty dobrze.

Jest to bezbolesny stan, który Epikur zachwalał jako dobro najwyższe i stan boski, albowiem przez tę chwilę wolni jesteśmy od haniebnego naporu woli (…) roztopienie się w oglądzie, zgubienie w przedmiocie, zapomnienie o wszelkiej indywidualności (…)

Wszystko wtedy jedno, czy ogląda się zachód słońca z więzienia, czy z pałacu.

— A.Schopenhauer "Świat jako wola i przedstawienie"
Reposted fromurywki urywki

February 01 2018

mmacku2
Reposted fromgruetze gruetze

January 31 2018

3836 6ebc 500

ghettoinuyasha:

captain-price-official:

Is it just me or is the sun giving this guy a shoulder rub.

you got this. just like you rehearsed. eye of the tiger

Reposted fromblissters blissters
mmacku2
5196 7c9d 500
Sternenkalender 2018
Reposted fromgingerglue gingerglue

October 08 2017

mmacku2
Reposted fromxanth xanth
6534 54da 500

phlvl:

therothwoman:

mindblowingfactz:

European honeybees have no innate defense against the hornets, which can rapidly destroy their colonies. Although a handful of Asian giant hornets can easily defeat the uncoordinated defenses of a honeybee colony, the Japanese honeybee has an effective strategy. When a hornet scout locates and approaches a Japanese honeybee hive, she emits specific pheromonal hunting signals. When the Japanese honeybees detect these pheromones, a hundred or so gather near the entrance of the nest and set up a trap, keeping the entrance open. This permits the hornet to enter the hive. As the hornet enters, a mob of hundreds of bees surrounds it in a ball, completely covering it and preventing it from reacting effectively. The bees violently vibrate their flight muscles in much the same way as they do to heat the hive in cold conditions. This raises the temperature in the ball to the critical temperature of 46 °C (115 °F). In addition, the exertions of the honeybees raise the level of carbon dioxide (CO2) in the ball. At that concentration of CO2, they can tolerate up to 50 °C (122 °F), but the hornet cannot survive the combination of high a temperature and high carbon dioxide level. Some bees do die along with the intruder, much as happens when they attack other intruders with their stings, but by killing the hornet scout, they prevent it from summoning reinforcements that would wipe out the entire colony.

Bad and Naughty Hornets will be cooked in the Ḅ̖͔͓̤̜̘̀͂ͮ͌͊̂ ͓̥̥̒ͭ̔̒Ẹ͎͎̫̠̞ͩ͒ ̲̥̦̲͒̏Ë̘́̏̾ͮ̒ ͉̬̦̹̳̜͈̋͗̀̇̍̌ ̱͕̱̤̣̟̓̽ͧ ̗̗̲ͮ͒ͧ͂̇ ̯̔͊͑͆̈Ŏ͔̝̔͌͒̓ ̞͈̩V̪͕̲̳̥̖ͩ ̙̺̲̫ͥ̔̽̏̓ͨͬȄ̹͈̦ ̼͓̻͉̫̖́̄̑͌ͣͤ̄N̜̝̖̠̬ͨͮ̾

What theee fuck

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe
mmacku2
5117 e4d7 500
Reposted fromregcord regcord

July 03 2015

mmacku2
Reposted fromgruetze gruetze
mmacku2
mmacku2
mmacku2
9224 9502 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx
mmacku2
Reposted fromonionrings onionrings
mmacku2
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
mmacku2
9436 0246
Reposted fromgaf gaf

June 02 2015

mmacku2
2945 ba5b
Reposted frommyashes myashes

May 14 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl